Inspectie NEN1010

Wat is NEN1010?
De NEN1010 geeft veiligheidsbepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties, inclusief de opleveringsinspectie. Deze norm is ook in de wet opgenomen. De opbouw van een installatie wordt altijd gedaan door een erkend installatiebedrijf.

De laatste NEN1010 versie is aangepast in 2017 waar een aantal wijzigingen in zijn doorgebracht. Zo is er bijvoorbeeld meer helderheid over het aansluiten van PV installaties. Een PV installatie moet achter een aparte groep geplaatst worden en mag niet meer op een eindgroep waarop ook andere verbruikers zijn aangesloten.

Ook het verbod dat er geen één fase eindgroepen achter een vierpolige aardlekschakelaar mag worden geplaatst, is gewijzigd in een aanbeveling. De installateur moet dan rekening houden met "mogelijk gevaar" als achter een vierpolige aardlekschakelaar één fase eindgroepen met gelijkwaardige capacitieve belasting worden aangesloten.

Moedernorm

De inspectie NEN1010 geeft veiligheidsbepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties, inclusief de opleveringsinspectie. Deze norm is ook in de wet opgenomen. De opbouw van een installatie wordt altijd gedaan door een erkend installatiebedrijf.

DEEL 1

In deel 1 zijn alle van toepassing zijnde aspecten van de elektrische installatie opgenomen die nader zijn uitgewerkt in de daarop volgende delen van de NEN1010. In dit deel worden de fundamentele uitgangspunten behandeld, zoals het toepassingsgebied en de gehanteerde uitgangspunten op het gebied van veiligheidsmaatregelen, ontwerp, de keuze van elektrisch materieel en inspectie van de elektrische installatie.

DEEL 2

In dit deel zijn zoals de laatste jaren gebruikelijk alle termen en definities opgenomen. Nieuwe termen en definities zijn toegevoegd voor o.a. elektromagnetische invloeden, verlichtingsarmaturen en verlichtingsinstallaties. In de bijlage zijn voor de meeste definities de vertalingen in het Duits, Frans en Engels opgenomen.

DEEL 3

In deel 3 zijn de kenmerken van compatibiliteit van de elektrische installatie opgenomen, evenals de algemene kenmerken van de verschillende stroomstelsels, spanningen, aardingen en dergelijke.

DEEL 4

Deel 4 van de NEN1010 versie 2015 is ook aan verandering onderhevig geweest. In dit deel wordt o.a. stilgestaan bij het fenomeen vlambogen. Ook wordt in dit deel veel aandacht besteed aan aarding en potentiaalvereffening. In dit deel wordt bijvoorbeeld geregeld hoe het zit met de aardlekbeveiliging van contactdozen. In de praktijk worden bijvoorbeeld contactdozen met een nominale stroom tot 32A beveiligd door een 30 mA aardlekbeveiliging en contactdozen vanaf 63A beveiligd met een aardlekbeveiliging van 300 mA.

DEEL 5

In deel 5 zijn er diverse aanpassingen gedaan. In dit deel is de keuze van installatie van de elektrotechnische installatie geregeld. Een aantal zaken is hierbij nader gespecificeerd, zoals de belasting van buigzame leidingen. In deze nieuwe NEN1010 wordt ook nadere aandacht gegeven aan de kleur van de schakeldraden zwart en grijs, alsmede aan de schakeladers zwart, bruin of grijs.

Bij meer dan twee eindgroepen in de groepenkast mag de beveiliging niet uit slechts 1 aardlekbeveiliging bestaan. Omdat er dan een situatie zou kunnen ontstaan dat door het aanspreken van de enige aardlekschakelaar de gehele installatie wordt afgeschakeld.

DEEL 6

Deel 6 staat in het teken van de inspectie van de elektrische installatie. Er wordt inhoudelijk ingegaan op zowel de eerste inspectie als de periodieke inspectie van de elektrische installatie. Nieuwe installaties moeten vanaf de ingangsdatum van deze nieuwe NEN1010 voldoen aan deze nieuwe norm. Bij periodieke inspecties moet minimaal worden geïnspecteerd volgens de eerder uitgeven norm die op dat moment actueel was, hierbij is wel opgenomen dat de veiligheid van de installatie daarmee niet in gevaar mag komen.

DEEL 7

Dit is het laatste deel van de NEN1010, hierin zijn de bijzondere rubrieken opgenomen. In deze nieuwe versie van de NEN1010 zijn diverse rubrieken vervallen, waaronder: gewone ruimten, stoffige ruimten, ruimten met brandgevaar en ruimten met zware mechanische stootbelasting. Er zijn ook een rubriek toegevoegd: laadinrichtingen voor elektrische voertuigen. Tegenwoordig is voor een elektrisch aangedreven voertuig een oplaadpunt noodzakelijk.

Tevens zijn er in deel 7 wijzigingen in diverse rubrieken aangebracht. Opvallend hierin is dat de hoogte van de zones in o.a. de badkamer of doucheruimte weer is teruggebracht naar 2,25 meter. In rubriek 710, medische ruimten, zijn ten aanzien van de indeling de nodige wijzigingen aangebracht en wordt er gesproken over de groepen 0, 1 en 2 in plaats van klasse.

De NEN1010 is van toepassing op de elektrische installaties zoals:

  • Tot bewoning bestemde gebouwen en terreinen.
  • Tot zakelijke doeleinden bestemde gebouwen en terreinen.
  • Tot openbare doeleinden bestemde gebouwen en terreinen.
  • Tot industriële doeleinden bestemde gebouwen en terreinen.
  • Ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, tuinbouw of veeteelt.
  • Geprefabriceerde gebouwen.
  • Caravans, campings en soortgelijke terreinen.
  • Bouwterreinen, tentoonstellings- kermis- en andere tijdelijke installaties.
  • Jachthavens.

Meer weten?

Bel dan gerust op 0224 - 29 77 66 of mail naar info@luitjes.com.

TOP